ANBI status van de stichting People2People

Sinds 2008 hebben Henk Rutgers , Eline en Dominic Hendriks-Houwing hun initiatief om kinderen te helpen ook formeel en juridisch vastgelegd.
Dat zijn voorwaarden om als stichting een ANBI status te verkrijgen. Belangrijk voor onze gulle gevers is onze verzekering, dat we de ANBI status ook in de toekomst zullen behouden; dus hun giften zijn via aangifte inkomstenbelasting fiscaal aftrekbaar.

ANBI_FCANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Aanvraag voor de ANBI status gaat via de belastingdienst en wordt toegekend als je als instelling voldoet aan een aantal voorwaarden:

Instelling moet een rechtspersoon zijn; dus per notariële akte zijn opgericht
Instelling moet over een inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel beschikken
Instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang
Instelling heeft geen winstoogmerk
Instelling voldoet aan de integriteitseisen ; bestuursleden kunnen allen een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.
Instelling betaalt geen beloning aan bestuurders ; een bescheiden onkostenvergoeding is het enige.
Instelling behoort een actueel beleidsplan te hebben, inzichtelijk voor o.a. de Belastingdienst.
Wie meer wil weten over alle regels ( in ambtelijke taal), wordt verwezen naar de website van de Belastingdienst, zakelijk, ANBI

People2People voldoet aan de voorwaarden.

Op 12 maart 2008 in de stichting People2People per notariële akte opgericht met benoeming van bestuursleden, ontworpen statuten, waarin o.a. missie en visie zijn vastgelegd en contactgegevens.
People2People staat ingeschreven als stichting in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 01128825. Wijzigingen in bestuurssamenstelling wordt aan K.v.K door gegeven en geregistreerd.
Contactgegevens van People2people zijn openbaar gemaakt via website, nieuwsbrieven en facebookpagina.
Uit onze financiële verslaglegging kan men opmaken, dat onze stichting nauwelijks overhead kosten in rekening brengt en de stichting haalt de 90% norm ruim (We zitten op 99%)
Al onze bestuurleden, veldwerkers en vrijwilligers zetten zich kosteloos in.

Na 1 januari 2014

De aanleiding voor de Rijksoverheid om ANBI regelgeving te verscherpen is niet zo fraai. Ook in goede doelen land zijn er mensen die hun hebzucht en ego niet kunnen bedwingen en eigenlijk de gehele sector van instellingen die zich voor hun medemens inzetten in diskrediet brengen. Wie de moeite neemt op het digitale platform te kijken voor wereldburgers, kan de conclusie trekken dat het merendeel van de mensen zich actief en integer inzetten voor ontwikkelingssamenwerking om hun medemens duurzaam en gericht op zelfredzaamheid ter zijde te staan.

De algemene regels voor instellingen met ANBI status luiden na 1 januari 2014 als volgt:
“De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s. De volgende gegevens dienen gepubliceerd te worden:

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;
K.v.K en/of RSIN nummer.
Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;
Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders,
met uitzondering van:
Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,
Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden;
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;
De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.
De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn.
Dit wordt geregeld door een wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen.”
Ga voor uitgebreide informatie naar ANBI

error: Content is protected !!